นางสาว วันฉัตร วงษ์ศรี

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การเงิน

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ -เล่นกีฬา/-อยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์