นาย วสวัตติ์ ดวงแก้ว

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ ฟุตบอล