นางสาว วลัยพร ขจรกลิ่น

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ แกะสลัก ผัก ผลไม้ จัดดอกไม้ แต่งกลอน การใช้คอมพิวเตอร์