นางสาว วราภรณ์ เอี่ยมระหง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ทำอาหาร,ตกแต่งบ้าน