นางสาว วราภรณ์ ช่วยมหาศักดิ์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ/ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์/ ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Ea