นางสาว วราภรณ์ ชุลีทองฤกษ์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดภาษาไทย/ อังกฤษ