นางสาว วรรณวิภา อ่อนรู้ที่

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ โปรแกรมคอมพิวเตอร์