นางสาว ฤทัยวรรณ ห่มเช้า

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สนใจด้านดนตรี พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอใช้ พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ