นางสาว รุจิรา จงปลูกกลาง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ นาฏศิลป์ และ ดนตรีไทย(ขิม)