นางสาว ราณี ฉ่ำชื่น

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ Program Computer,พิมพ์ดีด,จิตวิทยา(พลังจิต)