นางสาว รัชนี นมาภรณ์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทั่วไป

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ความถนัดพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษได้คล่อง สนใจภาษาต่างประเทศ