นางสาว รัชดา ดวงแข

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที พิมพ์ดีดอังกฤษ 32 คำ/นาที สามารถใช้โปรแกรม