นางสาว รังสิมา สายแวว

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel