นางสาว รสสุคนธ์ พงษ์สุทัศน์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ Microsoft Word/ Excel/ Powerpoint/ บัญชี/ พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ/ /ด้านกีฬ