นางสาว รณิชชา จำเนียรแพทย์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ นาฎศิลป์,เชียร์ลีดเดอร์