นางสาว ยุภาพร พรมผัน

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สนใจเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจส่วนตัว