นางสาว ยุพา ดีประดิษฐ์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ ชอบปลูกต้นไม้ / อ่านหนังสือ