นางสาว มุขธิดา บุญสงเคราะห์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ใช้โปรแกรม MS. Word / Excel / Powerpoint พิมพ์ดีดไทย 25 คำ/นาที พิมพ์ด