นางสาว มยุรี ชิ้นวงศ์กร

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ มีความสามารถในการเต้นเชียร์ลีดเดอร์