นางสาว มณีรัตน์ พริ้มแก้ว

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ความสนใจด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ///