นางสาว มณีรัตน์ ดวงศรี

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ว่ายน้ำ,เล่นดนตรี,ภาษาอังกฤษ