นางสาว ภาณุมาศ เวียงธรรม

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ DJ/ร้องเพลง/วาดรูป