นางสาว พิมลฤดี เชื้อชาย

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ใช้คอมพิวเตอร์ คำนวณคณิตศาสตร์ หลักบบัญชีและการบันทึกบัญชี