นางสาว พิมลพรรณ ดำริพาณิชย์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ดนตรีไทย