นางสาว พิมพ์ทิพย์ ประชุมเกษร

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ดนตรีสากล(เมโลเดียน)/ดนตรีไทย (ขิม)