นางสาว พัชราภา แพงประสริฐ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้