นางสาว พรรษา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดไทย 40คำ/นาที พิมพ์ดีดอังกฤษ 45คำ/นาที ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (