นางสาว พรรณิภา แก้วชมภู

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เย็บปักถักร้อย/ ด้านบัญชี/ ภาษาอังกฤษ