นางสาว พรรณวลี ทองสาม

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทั่วไป

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป