นางสาว พรชนัน ทับทิมสี

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ การใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์ดีด และงานฝีมือบางประเภท