นางสาว ผกามาศ ทองคำ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word/ Excel/ Power Point และ Int