นาย ปิยะพล สถาพร

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดไทย พิมพ์ดีดอังกฤษ