นางสาว ปัทมา งามขำ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬา และใช้โปรแกรมคอมฯได้ เช่น Microsoft word / Office