นางสาว ปวีณา จ้อยแก้ว

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้