นาย ปวริศร์ เลิศวาสนา

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ วาดภาพ ดนตรี คอมพิวเตอร์