นางสาว ปราณี โพธิสร้อยสน

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ เวลาว่างชอบนั่งคัดลายมือ ซึ่งช่วยให้ดิฉันมีลายมือที่สวยจนได้รับรางวัลช