นางสาว ประภัสสร ใจเที่ยง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ กลอน,โคลงสี่สุภาพ