นางสาว ปภัสสร การีซอ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (SVT) สถาบันโรงเรียนในเครือตั้งตรงจิตรพณิช