นางสาว บุษยา สุขอุดม

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดอังกฤษ-ไทย ใช้โปรแกรม Microsoft Word / โปรแกรม Microsoft P