นางสาว บัณฑิตา วิจิตรานนท์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์/ ภาษาฝรั่งเศส