นางสาว นุสรีย์ โตบัณฑิต

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ การเล่นกีฬา ประเภท กรีฑา