นางสาว นิศา นิลนนท์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดไทย/ พิมพ์ดีดอังกฤษ/ คอมพิวเตอร์