นางสาว นิรมล พันทา

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถใช้ Program Microsoftoffice ได้ พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ได้