นางสาว นิภารัตน์ แซ่โอ้ว

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ บาสเกตบอล,ดนตรีไทย