นางสาว นิภาภรณ์ คุณมี

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น,คอมพิวเตอร์