นางสาว นิชนันท์ เรืองรองกูล

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ด้านกิจกรรม กีฬา(วอลเล่ย์บอล)