นางสาว นาตยา ทาวรรณ์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ การใช้ Internet /การอ่านบทร้อยกรอง/การเล่นกีฬาบาสเกตบอล-วอลเลย์บอล-แบด