นางสาว นัยเนตร พึ่งงาม

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ รำไทย จินลีลา นักกรีฑา ร้องเพลง นักดนตรีดุริยางค์(ตรีกลอง)