นาย นวโรจน์ รุญจำรัส

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ การเล่น Internet การใช้โปรแกรมบัญชี