นางสาว นวพร อุบลม่วง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การสื่อสารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ มีความสนใจทางด้านกีฬาว่ายน้ำ